Ochrana osobných údajov

1.Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou  DAMITO s. r. o. (prevádzkovateľ).

 

Právny základy spracúvania osobných údajov:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy)
 2. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR (súhlas dotknutej osoby pre účely marketingu)
 3. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR (súhlas dotknutej osoby pre účely evidencie uchádzača o zamestnanie v databáze prevádzkovateľa)

Kategória osobných údajov (rozsah osobných údajov):

 1. Titul, Meno, Priezvisko, Adresa a ďalšie nevyhnutné údaje na dodanie tovaru
 2. E-mail za účelom marketingu
 3. Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

Kategórie dotknutých osôb:

 1. Pri predaji tovaru zákazník, ktorý je zmluvnou stranou

 

2.Účel spracúvania osobných údajov

DAMITO s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

 • uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru. Tieto sú podkladom na spracovanie účtovných dokladov, správy registratúry a pre vybavovanie reklamácií.
 • marketingu
 • evidencie uchádzačov o zamestnanie v databáze uchádzačov

 

3.Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch spoločnosti.

Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

 

4.Kategórie príjemcov

 • Pri predaji tovaru - Slovenská pošta

 

5.Doba uchovávania osobných údajov

V zmysle zákona sme povinní uchovávať vaše dokumenty na obdobie dané zákonom. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

 

Marketingové súhlasy, ktoré ste nám poskytli uchovávame po dobu 5 rokov od ich získania. Po tejto dobe bude nezvratne vymazané, ak svoj súhlas pred danou lehotou písomne alebo e-mailom neodvoláte.

 

Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 

 

6.Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie písomne na adrese spoločnosti DAMITO s. r. o. so sídlom Brunovce 86 91625 Brunovce alebo e-mailom na adrese: jan.mitosinka@damito.sk.

 

V prípade, že sa chcete sťažovať na formu spracúvania vašich osobných údajov pošlite ju prosím písomne na adresu:

DAMITO s. r. o.

Brunovce 86

91 625 Brunovce

 

Poverená osoba pre ochranu osobných údajov následne preskúma vašu sťažnosť a bude s vami komunikovať, aby ste túto sťažnosť vyriešili. Ak aj naďalej budete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola  vyriešená alebo že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

// replace zero prices with predefined text